Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy ENKLAWA, dostępny pod adresem internetowym www.enklawakawa.pl,
prowadzony jest przez Jarosława Puzio prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
Enklawa Wrocławska Palarnia Kawy, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
NIP 8943131398, REGON 931532087.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i
tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Enklawa
Wrocławska Palarnia Kawy, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, 8943131398,
REGON 931532087


3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.


4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.


5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.enklawakawa.pl


6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.


7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.


8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.

9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie
warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.


10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w
szczególności ilości produktów.


11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą.


12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się
też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3
Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: ul. Piaskowa 17, 50-158 Wrocław
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@enklawakawa.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 575 778 946
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 91 1090 2398 0000 0001 3724 6154
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 17:00

 

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na
Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu np.
Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari.
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą
wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu
internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu i złożenie zamówienia nie wymaga zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają
podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz
koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest
informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony
końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres
rozliczeniowy.
6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze
obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie
obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych
kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
7. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu w sposób, który zakłóca korzystanie z niego przez
Enklawę oraz jego użytkowników, a także dostarczanie za pośrednictwem Sklepu treści o
charakterze bezprawnym, naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, działanie
w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami
współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
8. Zdjęcia produktów przedstawione w Sklepie są jedynie wizualizacją i mają charakter
poglądowy i informacyjny oraz nie muszą odzwierciedlać dokładnego wyglądu produktów lub
ich cech.
9. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną. Klientów zainteresowanych współpracą lub zakupami
hurtowymi zapraszamy do kontaktu drogą emailową.
10. Wszelkie treści zawarte na stronach internetowych Sklepu, w tym znaki i nazwy handlowe,
zdjęcia i opisy produktów oraz inne materiały podlegają ochronie prawnej a ich
wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Enklawy lub
innego uprawnionego podmiotu.

 

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
koszyka”,
2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu,
na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia
Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić
zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.

 

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka kurierska,
b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul.Piaskowa 17, 50-158 Wrocław
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
znajdują się na stronach Sklepu.

 

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym
zgodnie z § 6 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu
Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z

chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie jednego
dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie
zamówienie zostanie anulowane.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez
Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego
paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, od dnia uznania
rachunku bankowego Sprzedawcy.
6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu o gotowości Produktu do
odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta.
7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem
gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący
sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania
rachunku bankowego Sprzedawcy.
9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są
wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia,
w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.


§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeśli Kupujący
dokonuje zakupów w Sklepie jako konsument (tj. osoba fizyczna dokonującą zakupów

niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową), wobec niektórych
produktów dostępnych w Sklepie przysługuje Kupującemu prawo do odstąpienia od umowy
bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od jej zawarcia, tj. do zwrotu
produktów. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do odstąpienia od Umowy
(zwrotu towaru) nie dotyczy:
a. rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. kawa),
b. produktów wyprodukowanych według specy kacji konsumenta lub służących
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
c. produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do
użycia.
3. by skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący musi poinformować Enklawę o
odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego, wyra nego oświadczenia (na przykład
pismo wysłane listownie lub pocztą elektroniczną), zgodnie z danymi podanymi wyżej. by
zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał oświadczenie o
wykonaniu przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od Umowy. Zwrot produktów powinien być dokonany w terminie
14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. ermin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle
produkty przed upływem terminu 14 dni. Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie
koszty zwrotu rzeczy.

 

i.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Enklawa niezwłocznie zwraca Kupującemu wszystkie
otrzymane od Kupującego płatności, niezwłocznie, nie pó niej niż 14 dni od dnia, w którym
otrzymaliśmy oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy. Zwrotu płatności
dokonamy w tej samej walucie i w ten sam sposób, w który Kupujący dokonał płatności,
chyba że Kupujący zgadza się na inne rozwiązanie w każdym przypadku Kupujący nie ponosi
żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Enklawa może wstrzymać się ze zwrotem płatności
do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Enklawa zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w każdym czasie, nie pó niej
jednak niż w terminie dwóch lat od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności
stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy, w szczególności w następujących
przypadkach:
a. w razie powzięcia informacji o naruszeniu Regulaminu – w tym w szczególności zakazu
przekazywania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w § 5 ust. 7 powyżej,

b. jeśli dane, dokumenty lub informacje przekazane przez Kupującego są niekompletne i nie
pozwalają na prawidłowe zrealizowanie Zamówienia – po uprzednim wyznaczeniu
terminu do uzupełnienia braków lub zaniechania naruszeń (jeśli kontakt jest możliwy),
c. jeżeli Enklawa powe mie informację lub uzasadnione podejrzenie o podaniu przez
Kupującego nieprawdziwych danych lub w jakikolwiek inny sposób lub też kiedy
Kupujący wprowadziliby Enklawę w błąd,
d. jeżeli Kupujący postępuje w kontaktach z Enklawą wbrew zasadom współżycia
społecznego.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 powyżej, Kupujący otrzymuje oświadczenie o
odstąpieniu od umowy przez Enklawę na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub w
formie pisemnej – listem poleconym.


§ 10
Reklamacja

1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad produktów, które były przedmiotem
Zamówienia lub naruszenia przez Enklawę warunków realizacji Zamówienia Kupującemu
przysługuje prawo złożenia reklamacji.
2. Każda reklamacja powinna:
a. zostać przesłana do Enklawa e-mailem lub pisemnie, pod adresy wskazane powyżej –
niezwłocznie od zaistnienia przyczyny uzasadniającej jej złożenie, ale nie pó niej niż w
terminie 7 dni od powzięcia przez Kupującego informacji o takiej przyczynie,
b. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Kupującego,
c. zawierać aktualne dane Kupującego umożliwiające kontrakt zwrotny przez Enklawę,
d. wskazywać inne istotne dla reklamacji okoliczności i/lub fotografie.
3. ermin wpływu reklamacji rozumie się jako dzień roboczy, w którym Enklawa mogła
zapoznać się z jej treścią tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. W
każdym przypadku Kupujący otrzymuje potwierdzenie wpływu reklamacji do Enklawy
poprzez wiadomość e-mail lub w inny dostępny Enklawie sposób.
4. Enklawa rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wpływu.

 

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji

Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z pó n. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z pó n. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. dministratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, dministrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu przewo nikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na
zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą dministrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


§ 13
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn
to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim
te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie
danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.